ข่าวสารและกิจกรรม News & Activities

c gi จะมี มอกแล้วนะ


เครื่องหมายและฉลาก
ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย
(1)ประเภทและชั้นคุณภาพ
(2)ความหนาระบุ เป็นมิลลิเมตร
(3)วันเดือนปีที่ทํา หรือรหัสรุ่นที่ทํา
(4)ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

 
ที่มัดของเหล็กโครงสร้างทุกมัด ต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดหรือหลุดง่ายผูกติดอยู่ และป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(1)ประเภทและชั้นคุณภาพ
(2)มวลโลหะเคลือบ เป็นกรัมต่อตารางเมตร
(3)ขนาดระบุ ความหนาของเหล็กโครงสร้างหรือความหนาระบุ และความยาว เป็นมิลลิเมตร
(4)วันเดือนปีที่ทํา หรือรหัสรุ่นที่ทํา
(5)ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ประเทศที่ทํา ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมคีวามหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น

ตารางที่ 1 ความหนาระบุและเกณฑ์ความเคลื่อนของความหนาระบุ
ตารางที่ 2 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด
       
ตารางที่ 3 ความยาวเกณฑ์ความฉลาดเคลื่อนของความยาว

ตารางที่ 4 มวลโลหะเคลือบของเหล็กโครงสร้าง

บทความอื่นๆ
ท่อกัลวาไนซ์ ไม่ได้ใช้กับงานประปา ได้ทุกชนิดนะ เลือกให้ถูกประเภทก่อนจะเสียเงินจำนวนมาก

ท่อกัลวาไนซ์ ไม่ได้ใช้กับงานประปา ได้ทุกชนิดนะ เลือกให้ถูกประเภทก่อนจะเสียเงินจำนวนมาก
z08 คืออะไร มาทำความรู้จัก และวิธีดู ใบ cer สังกะสี

z08 คืออะไร มาทำความรู้จัก และวิธีดู ใบ cer สังกะสี